O PROJEKCIE

DIALOG Działanie Innowacja Aktywność Ludzie Otwartość Gotowość

Można powiedzieć, że początek projektu to okres, w którym Gmina Krynica-Zdrój opracowała dwa strategiczne dla gminy dokumenty tj. „Plan Rozwoju Uzdrowiska Krynica-Zdrój na lata 2016-2023” oraz „Gminny Program rewitalizacji na lata 2016-2023”.

W ramach opracowywania obu dokumentów przeprowadzono szereg konsultacji, analiz m.in. w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej itp, dzięki którym zdiagnozowano główne problemy, które sprawiają, że społeczność Krynicka i przedsiębiorcy niechętnie włączają się w dyskusje o rozwoju miasta. Są to:

  • nieumiejętność „słuchania” głosu mieszkańców,

  • brak odpowiednich narzędzi angażujących mieszkańców w rozmowę o mieście i ułatwiających tę komunikację,

  • nieświadomość wagi wkładu mieszkańców i przedsiębiorców we współzarządzanie miastem,

  • brak wiary w sprawczość,

  • wyłącznie deklaratywne zainteresowanie aktywnym współzarządzaniem miasta.

Był to swoisty impuls do aplikowania do konkursu pn.”HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” z projektem „D I A L O G – Działanie Innowacja Aktywność Ludzie Otwartość Gotowość“.

Celem projektu jest stworzenie podstaw do budowy inteligentnego miasta tj. miasta, które jest realnie współzarządzane przez swoich mieszkańców, a podstawą podejmowanych decyzji i zgłaszanych opinii będą maksymalnie zobiektywizowane dane opisujące aktualną pozycję rozwojową miasta oraz wynikające z analizy danych prognozy kierunków jego rozwoju.

W konsekwencji nadrzędnym celem jest wykorzystanie potencjału lokalnej społeczności dla kreowania rozwoju miasta i stworzenie trwałych podstaw współdziałania wszystkich sektorów tj. obywatelskiego, administracji, biznesu i nauki dal współzarządzania Krynicą.

Do przygotowania wniosku jak również, do późniejszego uczestnictwa w projekcie zaproszono partnera społecznego, którym jest Fundacja Rozwoju Regionów oraz naukowego tj. Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Nasi partnerzy

Jak już wspomniano zarówno w fazie przedprojektowej jak i w fazie wdrażania projektu partnerami Gminy jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie jako partner naukowy i Fundacja Rozwoju Regionów jako partner społeczny.

Akademia Górniczo-Hutnicza

Publiczna jednostka naukowo-badawcza jaką jest Akademia Górniczo-Hutnicza to uczelnia z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie innowacji, rozwiązań teleinformatycznych, mających zastosowania w zarządzaniu infrastrukturą telekomunikacyjną, energetyczną i komunikacyjna inteligentnych miast i społeczności. W ramach projektu zapewnia potencjał naukowy, badawczy i technologiczny. W realizację projektu zaangażowany jest Dział współpracy z Administracją i Gospodarką, Centrum Zaawansowanych Technologii Miast Przyszłości i interdyscyplinarny zespół złożony z wydziałów Humanistycznego, Zarządzania, Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Tak stworzony zespół zapewni możliwość wypracowania zintegrowanych, skalowalnych i adaptowalnych rozwiązań smart city.

Fundacja Rozwoju Regionów

Fundacja Rozwoju Regionów zgodnie ze swoją ideą i celem nawiązuje do kluczowych fundamentów odnoszących się do wspierania powiązań pomiędzy partnerami sektora biznesowego i społecznego, tworzenia klastrów w celu pobudzenia rozwoju regionów. Udział FRR zapewnia włączenie społeczności lokalnej (mieszkańcy, biznes, NGO, liderzy społeczni) w planowanie i realizację projektu.

Formularz 1

Formularz 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris auctor lectus eget sollicitudin congue. Suspendisse potenti.

Formularz 2

Formularz 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris auctor l

Przewiń na górę
Skip to content